wÞ¾-‚ãP-ÇÀôz-hGï-mô¼-¿Ë-±ï-¼ÛP.ü


2007.09.12

teacher-of-the-year-200.gif
q¼-hzP-mô¼-¿Ë-±ï-¼ÛP-ü

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-ÇÀôz-GÅôºÛ-¤hÝm-zIôÅ-ˆÛ-¾ï-±m-mP.ü ºhÛ-¾ôºÛ-M-G¼-M¾-»ôPÅ-wÞ¾-‚ãP-ÇÀôz-hGïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-zŸïÅ-¤Dm-HÛ-IÅ-ÅÞ-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-Ç~ï¾-;ôz-ÅÛ-¶Û-qÛ-ÇÀôz-IÔºÛ-zôh-qºÛ-ÇÀôz-hGï- mô¼-¿Ë-±ï-¼ÛP-¾GÅ-¾GÅ-»ôh-q-hP.ü DôP-¾-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-G¸ïPÅ-dGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-Ç+ô¼-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎