zôh-ˆÛ-fÞôP-¤Ûm-qºÛ-¼ÛG-GŸÝP-Mãm-º²Ûm- 1ü


2007.12.05

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-ÇÀôz-GÅôºÛ-¤hÝm-zIôÅ-ˆÛ-¾ï-±m-mP-ü l-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-zôh-GŸÝP-¹ôÅ-G¼-±ôGÅ-qÅ-zôh-qºÛ-m-GŸôm-±ô¼-GŸÅ-Ço-ÇÀôz-FÛh-GmP-zºÛ-zMãh-zôh-ˆÛ-fÞm-¤ôP-¤-»Ûm-qºÛ-¼ÛG-GŸÝP-¤Û-Z¤Å-Mãm-º²Ûm-GmP-xôGÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼ü zôh-GŸÝP-¹ôÅ-G¼-±ôGÅ-qºÛ-¼ÛG-¯¾-ÇÀôz-FÛh-ºGm-º²Ûm-„Àô-z¸P-zŤ-Gbm-¾GÅ-ÅÞ-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-¾ï-±m-hP-qô-hï-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎