Å-F-ºGôh-¤Dm-HÛ-Vïh-¾Å- 1ü


2007.08.29

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-ÇÀôz-GÅôºÛ-¤hÝm-zIôÅ-ˆÛ-¾ï-±m-mP.ü zôh-qºÛ-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-mP-º²¤-JÀÛP-MÅ-zÁh-hP-ÍP-¯ÛÅ-ˆÛ-ÇÀôz-¤±m-¾-hP-ÇoP-GmP-¤Dm-ÇÀôz-yâG-±ôÅ- ;Ù¼-‡ô-G¼×-wÛ-º¤- Å-F-ºGôh-¤Dm-HÛ-VïÅ-¾Å-qºÛ-¢P-z¯ôm-GmP-xôGÅ-Ç+ô¼- Í-¼ÛºÛ-mP-GÛ-ljm-IGÅ-Vï-zºÛ-sÛmÅ-‡m-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÔ-Vïm-¤ôºÛ-mP-º²¤-JÀÛP-MÅ-zÁh-hP-ºƒï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¤Dô-¼Þz-hqï-¤²ôh-ºGm-º²Ûm- Á-¶-±ï-¼ÛP-hzP-M¾-¾GÅ-ÅÞ-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-hݤ-¤±¤Å-hP-qô-hï-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎