¤-ºôPÅ-¤hÝm-¾¤-HÛ-¾¤-Çeômü


2007.05.09

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-ÇÀôz-GÅôºÛ-¤hÝm-zIôÅ-ˆÛ-¾ï-±m-mP.ü M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Gż-qºÛ-mP-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ- GŸôm-mݺÛ-Gô-Ç+zÅ-fïzÅ-¯-DP-GÛÅ- xÛ-¹- 6 ±ïÅ- 3 ZÛm-¿kÛ-¾ÛºÛ-fïzÅ-¯-DP-GÛ-¾Å-DÞPÅ-ÅÞ- º²Ûm-¼Û¤- 12 fôm-qºÛ-zôh-qºÛ-ÇÀôz-yâG-¤fô-ÇÀôz-ºIÛ¤Å-¤Dm-±ô¼-¸z-¢ôP-ŸÛG-Gô-OÛG-GmP-GÛ-»ôh-q-ÅôGÅ-fïzÅ-¯-DP-hïÅ-GŸôm-mÝ-±ô¼-¼ôGÅ-¼¤-GmP-xôGÅ-Ç+ô¼-¾-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎