¾ô-MãÅ-fôG-GÛ-hï-¼ÛP-ü uÛ-¹- 7 ±ïÅ- 1ü


2007.07.01
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

1985 7 1 ZÛm-zôh-hÝ-¿Ë-źÛ-hGôP-iôºÛ-±GÅ-q¼-ŸïÅ-q-zôh-M-»Û-Gï-GZÛÅ-ˆÛ-fôG-mÅ-ºhôm-ºGô-±ß^üü

2006 7 1 ZÛm-zôh-¤hô-hzÞÅ-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-z¸ô-zCæm-¾ïGÅ-Iâz-ˆÛÅ-¤ï-ºDô¼-GbôP-ºGô-±ßGÅüü

ºW¤-hq¾-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-º±ô¾-OÛG-ŸÝÅü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎