¾ô-MãÅ-fôG-GÛ-hï-¼ÛP-ü uÛ-¹- 6 ±ïÅ-1ü


2007.06.01

uÛ-¾ô- 1960ü M-G¼-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-hP-Í-¼ÛºÛ-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ô¼;-¾-zTº-zŸÝGÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP-Gż-º²âGÅ-GmP.ü

uÛ-¾ô- 1968ü &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-mÅ-¶×-¼-a-ÅÛ-zôh-ˆÛ-VïÅ-¤fôºÛ-ÇÀôz-GZï¼-DP-Gż-º²âGÅ-ˆÛ-hzÞ-º‚ïh-¤²hü

uÛ-¾ô- 2006ü z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-uÛ-ºfÞÅ-Ç+zÅ-zTß-zŸÛ-qºÛ-uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô¼-;©-VôÅ-ºwï¾-hP-Çtïm-q-±ï-¼ÛP-¾-ºôÅ-fôz-IPÅ-¤±ßPÅ-‚ãP-z¼-zdïm-mÅ-¾ô-GZÛÅ-hP-xïh-¼ïÅ-¤ôÅ-ˆÛÅ-±ôGÅ-G®ôºÛ-ºG¾-¾ïm-GmP-Mã-Gbm-ºzïzÅ-GmP.ü

ºW¤-hq¾-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-º±ô¾-OÛG-ŸÝÅü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎