¾ô-MãÅ-fôG-GÛ-hï-¼ÛP-ü uÛ-¹- 6 ±ïÅ-16ü


2007.06.16

uÛ-¾ô- 1958ü Í-ºƒâG-¤Gôm-qô-z=-ÁÛÅ-hP-Í-¤hô-¢Ûm-q-M-¤±ô-GZÛÅ-ˆÛÅ-ºGô-FÛh-qºÛ-Vß-zŸÛ-ÇKP-iâG-GÛ-iG-Lô¾-h¤G-hôm-OÛG-º²âGÅ-hï-¿Ëô-D-IÛ-GÝ-fP-hÝ-Vïh-º²âÅ-‚Åü

uÛ-¾ô- 1976ü ¿Ëô-Í×w-¼Û-;º¼- 1910 ¾ô-mÅ- z¸ÞP-¤Û-¼ÛGÅ-mG-qôºÛ-¤P-±ôGÅ-hP-Zïm-dôGÅ-qºÛ-z¼-VïÅ-±zÅ-ÁôÅ-ˆÛ-iG-qôºÛ-GhôP-fÞG-‚ãP-zºÛ-mP-ZÝP-¤f¼-¤Û- 176 ¾-ÆôG-Bôm-hP-¤Û- 1228 ®¤-¾-©Å-Bôm-wôG-q-¼ïhü

ºW¤-hq¾-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-º±ô¾-OÛG-ŸÝÅü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་འོག་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པར་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་སྟངས་སྒྲིག་གཞི་ཁ་གསལ་མེད་པ་རེད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎