¾ô-MãÅ-fôG-GÛ-hï-¼ÛP-ü uÛ-¹- 6 ±ïÅ-18ü


2007.06.18

uÛ-¾ô- 1953ü ÍÛ-WÛz-‡ÛºÛ-M¾-qô-w-¾ÞºÞ-Dº-»Þ¾-‚ô¾-XïÅ-ÍÛ-WÛz-‡Û-h¤G-hôm-ÆÛh-ºHã¼-GŸÝP-º²Ûm-HÛÅ-M¾-Mãh-¾¤-¾ÞGÅ-¤ïh-q-z¸ô-Mã-hP-uÛ-¤fÞm-¾¤-¾ÞGÅ-º²âGÅ-Mã-hPôÅ-ÅÞ-Ez-zOGÅ-‚Å-q-hïÅ-¤ô-ÈØ-¤h-Í-¾Û-»Û-¾ô-Pô- 148 ¸¤-z¸ÞP-zºÛ-M¾-¼zÅ-¤WâG-zOÛ¾-z-¼ïhü

uÛ-¾ô- 1997ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iâºP-VÛP-IôP-Eï¼-hï-fh-GbôGÅ-IôP-Eï¼-hÝ-fG-zThü

ºW¤-hq¾-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-º±ô¾-OÛG-ŸÝÅü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་འོག་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པར་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་སྟངས་སྒྲིག་གཞི་ཁ་གསལ་མེད་པ་རེད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎