¾ô-MãÅ-fôG-GÛ-hï-¼ÛP-ü uÛ-¹- 6 ±ïÅ-19ü


2007.06.19

uÛ-¾ô- 1790ü w-¼ïmÅ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-Ç+Ý-iG-GÛ-Mãh-º²Ûm-¾¤-¾ÞGÅ-hPôÅ-hÝ-¤ïh-q-z¸ôÅ-qºÛ-Ez-zOGÅ-‚Åü

uÛ-¾ô- 1961ü hˆÛ¾-Á¼-»Þ¾-Iâ-DÞ-¶ï‡-¼P-z®m-HÛ-Ez-zOGÅ-q-hP.ü h‚Ûm-WÛÅ-hï-ÇS-DÞ-¶ï‡-¾-ÆâP-BôP-‚ïh-Mã-hô¼-z-hP.ü »Ûm-mºÛ-h¤G-hôm-HÛ-¼ôGÅ-Bô¼-‚ïh-Mã-DÅ-¾ïmü

ºW¤-hq¾-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-º±ô¾-OÛG-ŸÝÅü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་འོག་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པར་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་སྟངས་སྒྲིག་གཞི་ཁ་གསལ་མེད་པ་རེད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎