¾ô-MãÅ-fôG-GÛ-hï-¼ÛP-ü uÛ-¹- 6 ±ïÅ-21ü


2007.06.21

uÛ-¾ô- 1900ü M-mG-VÛP-M¾-¼zÅ-ˆÛ-z®ßm-¤ô-±ÛºÛ-ÁÛ-fºï-mÅ-h‚Ûm-WÛ-hP.ü ºW¼-¤ï-mÛü ÍÞ-¼Þ-ÅÞü w-¼ïm-ÅÛü Í-¼Ûü W-qmü h‚Û-‡-¾Ûü Íô-ÅÛ-=Û-¾Û-»-zTÅ-M¾-Dz-ˆÛ-GŸÝP-±z-Vïh-z;ÝGÅ-ˆÛÅ-hPôÅ-ÅÞ-h¤G-zl-zbP.ü

uÛ-¾ô- 1970ü ÍÛm-lÝ-mÛ-ÁÛ-»ºÛ-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-Gż-hÝ-z®ßGÅ-¤Dm-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-ÅÞºÞ-T-mݺÞ-ºhÅ- ¼P-¾ô- 69 ¾-ÇÀïzÅü

ºW¤-hq¾-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-º±ô¾-OÛG-ŸÝÅü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎