¾ô-MãÅ-fôG-GÛ-hï-¼ÛP-ü uÛ-¹- 6 ±ïÅ-22ü


2007.06.22

uÛ-¾ô- 1941ü ºW¼-¤ï-mÛ-h¤G-hqÞP-GÛÅ-ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-¾-h¤G-zl-zbP-z-zŸÛm-Ç+z-¤±ô-¤Dº-GÅÞ¤-mÅ- q-q-¾ÞºÞ-h¤G-ºfz-ºV¼-GŸÛ-¸ï¼-z-¾G-zÇe¼-HÛÅ-ÍÞ-¼Þ-ÅÞ¼-hqÞP-ºWâG-‚Åü

uÛ-¾ô- 1965ü ZÛ-ÈôP-hP-¿Ëô-;ô-¼Û-»-z¼-=ô-Eô-¾-IôÅ-VÛGÅ-zŸG-mÅ-xÛ-ºƒï¾-HÛ-ºƒï¾-z-z®ßGÅü

ºW¤-hq¾-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-º±ô¾-OÛG-ŸÝÅü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎