¾ô-MãÅ-fôG-GÛ-hï-¼ÛP-ü uÛ-¹- 6 ±ïÅ-23ü


2007.06.25

uÛ-¾ô- 1937ü qa-Vïm-Ç+Ý-yïP-hGÝ-q-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-zôh-¤hô-D¤Å-G-BÛh-LÝ-lô-¼Þ-hGôPÅ-q-µôGÅü

uÛ-¾ô- 1985ü M-G¼-HÛ-¤Dº-ºIâ¾-Gm¤-Iâ-ŸÛG-ͻۼ-¾ïm-^ÛºÛ-Zï-ºI¤-mÝz-Vïm-M-¤±ôºÛ-fôG-ºz¼-GÅ-ˆÛÅ-¿ËàPÅ- Gm¤-IâºÛ-mP-ºIâ¾-q-¤Û-IPÅ- 321 »ôh-q-±P-¤-ÆôG-Áô¼ü

ºW¤-hq¾-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-º±ô¾-OÛG-ŸÝÅü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎