¾ô-MãÅ-fôG-GÛ-hï-¼ÛP-ü uÛ-¹- 6 ±ïÅ-25ü


2007.06.25

uÛ-¾ô- 1951ü mÅ-z¸ÞP-Í-¼ÛºÛ-mÛºÞ-»ô¼;-;ô-¾¤-zÛ-»-G¸ÞGÅ-¤fôP-z½‰m-ºyÛm-fôG-±ôm-F-Tm-HÛ-iÛ¾-zOGÅ-z½‰m-ºyÛm-zÇeïm-ºGô-±ßGÅü

uÛ-¾ô- 1991ü žô-¶ï-mÛ-»-hP.ü Dô-¼ô-Íï-ÁÛ-»-GZÛÅ-qô-»ô-GÝ-ž×-¶Û-»-mÅ-D-ƒ¾-mÅ-¼P-z®m-fôzü

ºW¤-hq¾-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-º±ô¾-OÛG-ŸÝÅü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎