¾ô-MãÅ-fôG-GÛ-hï-¼ÛP-ü uÛ-¹- 5 ±ïÅ-1ü


2007.05.01
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

uÛ-¾ô- 1978ü zôh-hÝ-G¸ÞGÅ-¤fôP-½ÀâP-ºyÛm-fôG-z½‰m-ºyÛm-¾ï-±m-GbôP-ÇKô-±ßGÅü

uÛ-¾ô- 1980ü Í-¼Û¼-zŸÝGÅ-zôh-GŸÝP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-z=Å-¤fôP-zÇem-º²Ûm-n¤-M¾-hP-ÅÞh-ÅÞ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-±ï-¼ÛP-lô-Xï- h‚Ûm-¾ïm^-zôh-¤ÛºÛ-BÛh-ÇkÝG-ºGm-º²Ûm-wÞm-±ôGÅ-hzP-M¾- ZÛ-ÈôP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-qj¨-M¾-qô- zôh-¼ÛGÅ-GŸôm-mÝ-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-„Àô-z¸P-¢ôm-q-zTÅ-¤Û-¿S-¾Å-Iâz-qºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-Ç+Ý-±z-fïPÅ-GZÛÅ-q-zôh-hÝ-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅü

uÛ-¾ô- 1984ü &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-ZÛ-ÈôP-hÝ-º±¤Å-G¸ÛGÅ-zBPÅ-fôG-a-¼Û-b-Åm-ŸïÅ-qºÛ-¤-hGôm-HÛ-¤Vôh-dïm-Gż-q-ŸÛG-hzÞ-º‚ïh-GmP-zºÛ-VôÅ-dïm-mÛ-º²¤-JÀÛP-mP-Vï-ÁôÅ-»Ûm-q-¼ïhü

uÛ-¾ô- 1984ü l-¼¤-Å-¾¼-zôh-ˆÛ-ÁïÅ-¼ÛG-¹ôÅ-G¼-DP-hÝ-¤ï-Bôm-±zÅ-Vï-Áô¼-bï-ºFz-Çeôm-DP-hP-ü ºFz-VÅü ¼ô¾-V-ÅôGÅ-Eôm-Vï-¤ï¼-zÆïGÅ-Áô¼ü

ºW¤-hq¾-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-º±ô¾-OÛG-ŸÝÅü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎