¾ô-MãÅ-fôG-GÛ-hï-¼ÛP-ü uÛ-¹- 5 ±ïÅ-13ü


2007.05.13

uÛ-¾ô- 1981ü Gm¤-zhG-»ï-ÁݺÛ-„À-Vïm-Wôm-qô¾-GZÛÅ-q-¾- ¶ï-‡Û-;m-»ï-ÁݺÛ-Ghm-źÛ-fP-Vïm-hÝ-¿+ôG-¤hº-wôG-mÅ-©Å-Bôm-‚ãP.ü

uÛ-¾ô- 1997ü Í-¼Þ-ÅÞºÛ-ÆÛh-º²Ûm-»ï¾-±Ûm-hP-F-FºP-GÛ-G®ô-º²Ûm-¤º-ÅÛ-È-bàºÞ-wÞºÞ-GZÛÅ-mÅ-Dï-¼Û¤-¾Ûm-wô-ƒP-hÝ-ŸÛ-IôÅ-VÛPÅ-hôm-¾-Å-»ÛG-z;ôh-hï-xôGÅ-wm-±ßm-z¼-HÛ-GhôP-fÞG-ºfz-¯ôh-¤WâG-zOÛ¾-z-¼ïhü

ºW¤-hq¾-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-º±ô¾-OÛG-ŸÝÅü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎