¾ô-MãÅ-fôG-GÛ-hï-¼ÛP-ü uÛ-¹- 5 ±ïÅ-18ü


2007.05.18

uÛ-¾ô- 1910ü M¾-uÛºÛ-Ç+zÅ-hP-qôºÛ-¤Dº-h‚ÛPÅ-±ôGÅ-ºhÝ-hï-w-¼ïmÅ-»Û-qï-¼ÛÅ-mP-±ôGÅü

uÛ-¾ô- 1974ü M-G¼-HÛÅ-fïPÅ-hP-qô-lݾ-ym-¤±ôm-V-z¸ô-zCæm-±ôh-¿e-¾ïGÅ-Iâz-‚ãP-zÅ-º²¤-JÀÛP-fôG-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-¿km-qºÛ-M¾-Dz-ÍP-iâG-q¼-Hã¼ü

ºW¤-hq¾-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-º±ô¾-OÛG-ŸÝÅü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎