¾ô-MãÅ-fôG-GÛ-hï-¼ÛP-ü uÛ-¹- 5 ±ïÅ-2ü


2007.05.02
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

uÛ-¾ô- 1956ü zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-I-OÛG-ÍÞ-»ôm-¿Ëm-DP-z®ßGÅ-q¼-¿Ë-ż-dïm-ºƒï¾-‚ïh-ÇKô-‚Åü

uÛ-¾ô- 1966ü M-mG-GŸÝP-hP-z¾-»Þ¾-GŸÝP-z¼-zôh-hP-z¾-»Þ¾-z¼-HÛ-±ôP-ºƒï¾-hP-ºIÛ¤Å-ºIâ¾- hï-zŸÛm-ºƒï¾-»ôh-Gmh-hôm-Ç+ô¼-HÛ-¤fÞm-IôÅ-ŸïÅ-q-qï-TÛm-hÝ-Å-dGÅ-z;ôhü

ºW¤-hq¾-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-º±ô¾-OÛG-ŸÝÅü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎