¾ô-MãÅ-fôG-GÛ-hï-¼ÛP-ü uÛ-¹- 5 ±ïÅ-24ü


2007.05.24

uÛ-¾ô- 1994ü hï-ÇS- 1983 ¹-z- 2 ±ïÅ- 26¾-mÛºÞ-»ô¼;-º²¤-JÀÛP-±ôP-hôm-¿eï-GmÅ-DP-Vïm-ºz¼-µÅ-hôm-Aïm-z¸ô-¤Dm-ZïÅ-Tm-¤Û-zŸÛ-¾-¾ô- 240 z®ôm-ºWâG-GÛ-FÛ¤Å-fG-zThü

uÛ-¾ô- 2002ü Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-Ç~äÁ-hP-ü ÍÞ-¼Þ-ÅÞºÛ-ÆÛh-º²Ûm-qÞ-‡Ûm-mÅ-hÝÅ-¼zÅ-xïÅ-zºÛ-lݾ-ym-¤±ôm-V-ZÝP-ºFÛ-‚ïh-qºÛ-IôÅ-VÛPÅ-¾-¤ÛP-dGÅ-z;ôhü

ºW¤-hq¾-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-º±ô¾-OÛG-ŸÝÅü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎