¾ô-MãÅ-fôG-GÛ-hï-¼ÛP-ü uÛ-¹- 5 ±ïÅ-29ü


2007.05.29

uÛ-¾ô- 1980ü M-mG-GÝP-Fm-bP-GÛ-uÛ-Ez-iâP-Vï-ÈàºÞ-»ºô-qP-hP-ÆÛh-„Àôm-GŸôm-q-¶m-¾Û-zôh-hÝ-dôGÅ-ŸÛz-bà-wïzÅ-mÅ-zôh-¤ÛºÛ-º±ô-z-Z¤Å-Ÿm-»Ûm-q-DÅ-¾ïm-HÛÅ-hzÞ¾-zTôÅ-xãG-ºHã¼-Vïh-¾ô-GÅÞ¤-¼ÛP-F¾-zTG-‚ïh-MãºÛ-fG-GTôh-‚Åü

uÛ-¾ô- 1917ü Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¾ô-m-VßP-ÁôÅ-»Ûm-q-Dï-mÛ-^ÛºÛ-BïÅ-Ç+¼-»Ûmü

ºW¤-hq¾-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-º±ô¾-OÛG-ŸÝÅü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎