¾ô-MãÅ-fôG-GÛ-hï-¼ÛP-ü uÛ-¹- 5 ±ïÅ-30ü


2007.05.30

uÛ-¾ô- 1998ü Íw-JË-mÛÅf×m-¾-Å-»ô¤Å-¼Û¤-q-hGÝ-‚Å-q-zMGÅ-mÅ-¤Û-¿S-ÇeôP-®¤-ÁÛ-z-hP- IôP-±ô-zM-yG-D-ÁÅ-¯-z½ÀG-bà-xÛmü

uÛ-¾ô- 1981ü „ËP-¾-hïÁ-»Û-¤±ô-DºÛ-IôP-Eï¼-TÛºÛ-Dº-¾-h¤G-hôm-ÆÛh-ºHã¼-¤Dm-HÛÅ-ÆÛh-º²Ûm-VÛºÛ-»º-¾º-È-¤ºÛ-¾-¤ï-¤hº-zMzÅ-mÅ-¿+ôG-zÅh-‚Å-q-hP-ÆÛh-º²Ûm-GŸôm-q-ź-fº¼-¤º-»ÛÅ-mP-„Àôm-DP-hP-h¤G-¼ÛGÅ-GÅÞ¤-HÛ-²-iG-±ôGÅ-ºhÝ-zÇ+ôP-mÅ-ÆÛh-ºHã¼-¼Þ-±ôGÅ-hP-Pô-¾ôG-qºÛ-ÆÛh-ºHã¼-w¤-ZïÅ-zbP.ü

ºW¤-hq¾-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-º±ô¾-OÛG-ŸÝÅü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎