¾ô-MãÅ-fôG-GÛ-hï-¼ÛP-ü uÛ-¹- 5 ±ïÅ-31ü


2007.05.31

uÛ-¾ô- 1942ü ºW¼-¤m-mÙ-®ÛÅ-±ß¾-Lô¾-z;G-ºGôG-‚ïh-Vïh-Åô-¶Û»ï‡-h¤G-hqÞP-GÛÅ-»Þ¾-Å-¤hÝm-xôGÅ-ÅÞ-w¼-Lô¾-‚Å-qÅ-G¸º-ºDô¼-GZÛÅ-mP-ºWï-¤m-h¤G-¤Û-zÅh-q-hP-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-q-hGÝ-FÛ-¸Ûm-q-hP.ü Åô-¶Û»ï‡-h¤G-¤Û-zhÝm-FÛ-¿S-ÇeôP-®¤-ÁÛ-z-¼ïhü

uÛ-¾ô- 1996ü Ç~ïm-»-¤Ûm-mï-bm-»-Èà-ÍÛ-¼»Û¾-HÛ-Æôh-„Àôm-hÝ-ºhï¤Å-fôm-‚ãP-z-¼ïhü

ºW¤-hq¾-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-º±ô¾-OÛG-ŸÝÅü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎