¾ô-MãÅ-fôG-GÛ-hï-¼ÛP-ü uÛ-¹- 5 ±ïÅ-8ü


2007.05.08

uÛ-¾ô- 1886ü Í-¼ÛºÛ-Wô¼-WÛ-»-¤Pº-ÇkïºÛ-IôP-Eï¼-Íï‡-¾ïm-‡-¼Þ-GmÅ-Çkôh-Ǩm-¢ô¼-¤DÅ-q-Wô¼W-qï¤-z¼-‡m-HÛÅ-º²¤-JÀÛP-mP- ;ô-;-;ô-¾- ŸïÅ-qºÛ-Vß-¤P¼-Gż-Gbôh-‚Åü

uÛ-¾ô- 1994ü º²¤-JÀÛP-Eôm-M-¤Û-¼ÛGÅ-Fôh-IGÅ-Vï-ÁôÅ-ˆÛ-JÀâ-GŸÅ-GbôP-¤Dm-IGÅ-Tm-bïP-¾Û-Tßh- fñ-¾ïm^-¼Þ-mh-¤m¼-HÛÅ-IôPÅ- Ç+zÅ-hï¼-¾ô-m- 43 »Ûmü

ºW¤-hq¾-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-º±ô¾-OÛG-ŸÝÅü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎