བརཱ་ཛིལ་ཡུལ་གྱི་འོས་བསྡུའི་ལམ་སྲོལ།

ལྷོ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ཡུལ་གྲུ་བརཱ་ཛིལ་ནང་སྲིད་འཛིན་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་དང་འོས་བསྡུའི་ལམ་ལུགས་ངོ་སྤྲོད།