ÍP-Åm-ÅÞ-;ÛºÛ-¾ô-MãÅü


2007.12.26

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¤P-G®ôºÛ-ºwï¾-¼Û¤-HÛ-¾ï-±m-mP.ü Í-¼ÛºÛ-ȼ-¶½`-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÔ-Vïm-¤ôºÛ-Z¤Å-ŸÛz-ÇÀôz-hqôm-„Àô-z¸P-ÅïP-Gï-¾GÅ-hP.ü ºhÛ-GºÛ-¾Å-‚ïh-¼ÛG-º²Ûm-VôÅ-Oôm-¾GÅ-hz¼-ºz¼-¤ºÛ-¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-¿U¤-Ç+Ý-ÍP-Åm-ÅÞ-;Û-¤VôG-GÛ-¾ô-MãÅ-hP-ü Vz-ÆÛh-ˆÛ-xG-¾Å-GmP-xôGÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-JÀïP-¤ô¾-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎