D-Vï-¿e-z-¤Fï^-z¸ÞP-zºÛ-hzP-Vï-¼Þ-ºIô-zŸÛm-qü


2006.02.23

{}ü ü¤P-G®ôºÛ-ºwï¾-¼Û¤-HÛ-¾ï-±m-mP.ü hï-Ç+zÅ-D-VïºÛ-M¾-Dz-±ôºÛ-mP-D-Vï-¿e-z-¤FïGÅ-qô¼-º²Ûm-¤Dm-HÛ-±ôGÅ-qºÛ-mÝÅ-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-ºIô-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Gmh-hôm-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-¤P-G®ô-hP-¼P-hzP-GZÛÅ-h‚ï-¤±¤Å-xï-ÇePÅ-Ç+ô¼-Z¤Å-ŸÛz-ÇÀôz-hqôm-„Àô-z¸P-ÅïP-Gï-¾GÅ-ÅÞ-¼ÛG-º²Ûm-VôÅ-Oôm-¾GÅ-GZÛÅ-mÅ-zIô-JÀïP-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎