‚P-Í-»Û¼-¾ïm^-»Û-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ˆÛ-IôÅ-¤fÞmü


2004.09.23

{}ü ü¤P-G®ôºÛ-ºwï¾-¼Û¤-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP- ‚P-Í-»Û¼-¾ïm^-»Û-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤fÞm-zŸG-q-hïºÛ-Ç+ô¼- Í-¤ï-¼Û-;ºÛ- Èؼ-¶¼^-¤fô-ÇÀôz-mP-GÛ-¤DÅ-hzP-„Àô-z¸P-ÅïP-Gï-¾GÅ-hP- ¼ÛG-º²Ûm-VôÅ-Oôm-¾GÅ-GZÛÅ-hz¼-JÀïP-¤ô¾-GmP-»ôhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎