D-VïºÛ-¿e-z-¤Fï^-z¸ÞP-Tm-HÛ-ÆÛh-hôm-±ô^-qü


2006.03.07

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¤P-G®ô-ºwï¾-¼Û¤-HÛ-¾ï-±m-mP.ü hˆÛ¾-Á¼-»Þ¾-Iâ-qï-¾Û¸-‡-»Ûm-mP-D-VïºÛ-¿e-z-¤FïGÅ-z¸ÞP-Tm-HÛ-È-¤×¸-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q¼-ºôÅ-zÇkݺÛ-M¾-D-fôz-qºÛ-º‚ãP-Aïm-HÛ-Mã-ºƒÅ-hP-±ôGÅ-q-hïºÛ-º‚ãP-DÞPÅ-¾ô-MãÅ-Ç+ô¼-Í-¼ÛºÛ-È-¶¼^-G®ßG-¾G-ÇÀô-IÔºÛ-mP-M¾-uÛºÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-¤DÅ-hzP-„Àô-z¸P-ÅïP-Gï-¾GÅ-hP-ºhÛ-GºÛ-¾Å-‚ïh-hôm-Iâz-n¤-M¾-¾GÅ-hz¼-JÀïP-¤ô¾-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎