Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-ºôG-GZÛÅ-ˆÛ-Pô-vôhü


2004.10.21

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-¤P-G®ôºÛ-ºwï¾-¼Û¤-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP- Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-¤P-G®ôºÛ-;-z-GÅÞ¤-HÛ-mP-mÅ-»Þ¾-HÛ-FÛ¤Å-z¸ôºÛ-fÞGÅ-ºGm-zŸïÅ-¤Dm-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤-hP-ºôG-¤-GZÛÅ-ˆÛ-Pô-vôh-Ç+ô¼-¼ÛG-º²Ûm-VôÅ-Oôm-¾GÅ-mÅ-ȼ-¶¼^-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÔºÛ-Z¤Å-ŸÛz-ÇÀôz-hqôm-„Àô-z¸P-ÅïP-Gï-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎