zôh-mP-ÇÀôz-IÔ-º²â^-Cæm- 2ü


2006-09-30
Share

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¤Û-¼zÅ-Gż-qºÛ-¾ï-±m-mP.ü zôh-ˆÛ-ŸÛP-ºƒôG-Å-DÞ¾-mP-ÁïÅ-»ôm-HÛ-Gô-Ç+zÅ-zCæm-Vïm-ŶÛ-^ïm-M¾-Dz-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-ŶÛ-^ïm-zôh-ˆÛ-ÇÀôz-¼ÛG-±ôGÅ-qÅ-zôh-mP-ÇÀôz-IÔ-º²âGÅ-Cæm-HÛ-¾Å-GŸÛºÛ-Ç+ô¼-±ôGÅ-q-hïºÛ-ºGm-º²Ûm-ºW¤-h‚PÅ-JÀÛP-zÅôh-m¤Å-¾GÅ-ÅÞ-hôm-Iâz-n¤-M¾-¾GÅ-mÅ-zTº-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-hݤ-¤±¤Å-GZÛÅ-q-hï¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།