2008 Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºImü


2006-12-31
Share

q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=ÛÅü ºi-q¼-hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-¤Û-¼zÅ-Gż-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-xÛ-¾ô- 2008 mP-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛm-hÝ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-Ç+zÅ-hP-zÇeàm-zôh-¼P-z®m-Vïh-ˆÛ-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qÅ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-ºi-¤Ûm-Çtï¾-ºV¼-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-±ôGÅ-q-hïºÛ-£ï¾-¤fÞh-ºGm-º²Ûm-zÇem-º²Ûm-lô-Xï-¾GÅ-ÅÞ-hôm-Iâz-n¤-M¾-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།