zôh-¤ÛºÛ-±ôP-¾Å-zhï-±ô^-ˆÛ-±ô^-fïPÅ-hP-qôü


2006.11.27
tcc-meeting-200.jpg
q¼-hzP-zôh-¤ÛºÛ-±ôP-¾Å-zhï-±ôGÅ-ˆÛ-i-GmÅü

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-‚-GŸG-GÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-Zï-V¼-M-G¼-jË-¼¤-Å-¾¼-zôh-¤ÛºÛ-±ôP-¾Å-zhï-±ôGÅ-ˆÛ-¾ô-ºDô¼-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-fïPÅ-hP-qôºÛ-fôG-z;º-„Àôm-FÛ-q-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-±ôP-GÛ-Dï-wm-hï-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-¼P-¾-wm-q-ŸÛG-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-z;º-ÇÀôz-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¾ï-±m-G®ô-BôP-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎