©Å-Bôm-wôG-qºÛ-zôh-¤Û-±ôP-qºÛ-GmÅ-ÇePÅü


2007.08.20

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-‚-GŸG-TïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP.ü ¹-z-ÇSôm-¤-ÂÛ-m-G¼-mP-ºz¼-µÅ-GÅ-fô¼-HÛ-hôm-Aïm-ºôG-©Å-Bôm-wôG-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-±ôP-q-±ôºÛ-Ç+Ý-G¸ÞGÅ-GmÅ-zz-hP- hï-zŸÛm-¾-hÐGÅ-ˆÛ-M¾-Å-JÀï-mP-¤Û-Bôm-HÛ-hô-wôG-‚ãP-zºÛ-zôh-¤ÛºÛ-±ôGÅ-q-±ôºÛ-h-¿eºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-fh-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-ºƒï¾-»ôh-¾-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-GmP.üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎