zŤ-»Å-JÀÛP-zŸÛÅ-ÇK¼-zÁÛG-MãºÛ-zl-Ezü


2006.06.26

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-‚-GŸG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-º²âGÅ-Cæm-»¼-MÅ-¾Å-GŸÛºÛ-ºôG- ¿kÛ-¾Û-FÛ¤Å-DP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-±ôP-GÛ-zÇeÛ-GmÅ- ¤W-mÝ-;-‡Û-¾º¤-zŤ-»Å-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-HÛ-V-ÁÅ-ÁÛG-zÁÛG-ɾ-GbP-MãºÛ-zl-Ez-zbP-º‚ô¼-¸Ûm-q-¿e¼- h-¿eºÛ-GmÅ-ÇePÅ-WÛ-VGÅ-Ç+ô¼-ºƒï¾-»ôh-zhï-hôm-hP.ü hô-wôG-DôPÅ-±ßh-qºÛ-DP-zhG-TÛG-¾-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎