zŤ-»Å-JÀÛP-zÁÛG-ɾ-hGôÅ-qºÛ-z;º-Mü


2006.09.11

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-‚-GŸG-TïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP.ü M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-»ôh-qºÛ-zŤ-»Å-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-Çkôh-ÇK¼-hï-zÁÛG-ɾ-GbôP-hGôÅ-Ç+ô¼-¤fô-¼Û¤-FÛ¤Å-DP-mÅ-zB¼-hÝ-GÅÞPÅ-»ôh-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-fôm-q-hïºÛ-fh- GŸÛÅ-ÇK¼-hïºÛ-zM-hqôm-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ÅÞ-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎