¤W-mÝ-;-‡Û-¾-Gbô¼-zÁÛG-GbP-MãºÛ-GmÅ-±ß¾ü


2006.04.24

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-‚-GŸG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-±ôP-GÛ-zÇeÛ-GmÅ-¤W-mÝ-;-‡Û-¾-zôh-¤ÛºÛ-Çkôh-ÇK¼-hï-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-Gbô¼-zÁÛG-GbP-MãºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-fôm-»ôh-q-hï-zhïm-q-»Ûm-¤Ûm-Ç+ô¼-¿kÛ-¾Û-zhï-hôm-hP.ü zŤ-»Å-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-Çkôh-ÇK¼-HÛ-zM-hqôm-zTÅ-ÅÞ-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་བརྗོད་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎