zôh-¤ÛºÛ-uÛ-¤fÞm-¤Z¤-ºƒï¾-DG-GÛ-xÛ-±ôP-DP.ü


2007.12.10

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-‚-GŸG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü zôh-¤ÛºÛ-uÛ-¤fÞm-¤Z¤-ºƒï¾-DG-GÛÅ-º²Ûm-BôP-GmP-zŸÛm-qºÛ- ¿kÛ-¾Û-xÛ-±ôP-DP-GÛÅ-±ôP-¸ôG-¤Dô-Iâz-GmP-xôGÅ-hP-ü »Þ¾-Iâ-GP-hP-GP-¾-xÛ-±ôP-GmP-GÛ-»ôh-¤Ûhü ¾ô-¼ïºÛ-G®P-¤Dï-ÅôGÅ-ˆÛ-fh-¿kÛ-¾Û-xÛ-±ôP-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-h;ôm-¤VôG-M-¤±ô-¾GÅ-ÅÞ-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎