¤-fÞ-¼ºÛ-zôh-qºÛ-±ôP-DP-¾-¤ï-Bôm- 2ü


2007.12.03

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-‚-GŸG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü Zï-V¼-M-G¼-HÛ-IôP-Eï¼-¤-fÞ-¼ºÛ-mP-hGÝm-hÝÅ-ÅÞh-‡¼-Hôm-VÅ-±ôP-¾Å-GmP-zŸÛm-qºÛ-zôh-qºÛ-±ôP-DP-DG-TÛG-¾-¤ï-Bôm-hô-wôG-‚ãP-z-±ôºÛ-h-¿eºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP.ü HôP-GÝm-G-±ôh-wôG-»ôh-¤ïh-ÅôGÅ-ˆÛ-fhü ¤-fÞ-¼-zôh-¼ôGÅ-ÅÞh-±ôP-±ôGÅ-qºÛ-Mãm-¾Å-fôG-¤ïh-¾GÅ-hP-ü ¿kÛ-¾Û-zhï-hôm-¿ËG-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ÅÞ-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-mÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-¤Þ-¤fÞh-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎