^¾-¾-Èô-ÅÛ-zôh-¤ÛºÛ-GmÅ-ÇePÅü


2007.06.18

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-‚-GŸG-GÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-M-G¼-‚P-xôGÅ-^¾-¾-Èô-ÅÛ-IôP-Eï¼-mP-»ôh-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-¾G-ÁïÅ-z¸ô-IÔ-hP- hï-zŸÛm-D-fô¼-hÝ-GmÅ-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-±ôP-q-±ôºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-fh- Å-GmÅ-zhï-hôm-hP-z¸ô-ºGô-GTÛG-¿UôGÅ-±ï-¼ÛP-z=-ÁÛÅ-¾GÅ-ÅÞ-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-GmP.üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎