¾-hÐGÅ-DÞ¾-zôh-¤ÛºÛ-º±ô-zºÛ-GmÅ-ÇePÅü


2007.10.29

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-‚-GŸG-TïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP.ü ¾-hÐGÅ-Å-DÞ¾-mP-»ôh-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-VGÅ-DG-GÛ-fôm-Bïh-G®ô-zô-GP-»Ûm-¤Ûm-hP.ü xÛ-±ôP-GmP-GÛ-»ôh-¤ïhü hï-zŸÛm-GŸÛÅ-VGÅ-ˆÛ-¤fÞm-Aïm-¤-¼G-qºÛ-zôh-¤Û-±ôºÛ-º±ô-dïm-ÅôGÅ-ˆÛ-fh-¾-uÛ-wÞm-±ôGÅ-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ÅÞ-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-ŸÝ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎