¾-hÐGÅ-DÞ¾-HÛ-zôh-¤ÛºÛ-º±ô-zºÛ-GmÅ-ÇePÅü


2007.11.05

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-‚-GŸG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü ¾-hÐGÅ-DÞ¾-hÝ-»ôh-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-VGÅ-DG-¾-h;º-P¾-G-¼ï-ºyh-ˆÛm-»ôh-¤ïh-hP.ü hï-zŸÛm-h‚¼-hÝÅ-GŸôm-BïÅ-±ôÅ-d-ºFÛh-hï-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q¼-¼ôGÅ-q-‚ïh-MãºÛ-¾Å-¼ÛGÅ-hï¼-»ôP-ºzz-GP-ºi-»ôh-¤ïh-ÅôGÅ-ˆÛ-fh- ¾-uÛ-wÞm-±ôGÅ-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ÅÞ-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎