¤ï;-¾ô¼-±ôP-DP-ÇÀ¼-GÅôü


2007.04.16

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-‚-GŸG-GÛ-¾ï-±m-mP-ü xÛ-¾ô- 2004 ¾ô¼-jË-¼¤-Å-¾ºÛ-¤ï;-¾ïºô^-G™Y-HÛ-±ôP-DP-DG-TÛG-¾-¤ï-Bôm-wôG-q-n¤Å-h-V-zB¼-GÅô-¾ïGÅ-q¼-Iâz-Çeï- xÛ-¹- 4 ±ïÅ- 10 ZÛm-;ñ-¾×Á-ŸïÅ-qºÛ-GÅô¾-¤Iôm-DP-»P-ÇKô-h‚ï-fÞz-q-‚ãP-ºhÝG-q-ºhÛºÛ-fh- GÅô¾-¤Iôm-DP-hïºÛ-zhG-qô-„Àô-IôÅ-z¸P-qô-¾GÅ-ÅÞ-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎