zôh-¤ÛºÛ-±ôP-ºGôh-Çkï-±m-Gż-º²âGÅü


2007.12.31

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-GŸG-TïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP-ü M-G¼-mP-»ôh-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-VGÅ-DG-GÛ-hq¾-º‚ô¼-»¼-MÅ-GbôP-Vïh-Gż-º²âGÅ-GmP-zºÛ- zôh-¤ÛºÛ-uÛ-¤fÞm-¤Z¤-ºƒï¾-¾Å-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-¿Ëm-±ôGÅ-fïPÅ-GÅÞ¤-qºÛ-Ç+zÅ-±ôP-ºGôh-Çkï-±m-Gż-º²âGÅ-fh-IôÅ-Vôh-WÛ-‚ãP-Ç+ô¼-±ôGÅ-G®ô-qj¨-zhï-¾ïGÅ-¾GÅ-ÅÞ-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎