„Ëô-q×¾-hÝ-zôh-qºÛ-±ôP-DP-hGݼ-¤ï-Bôm-‚ãP-zü


2006.12.27

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-‚-GŸG-GÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-M-G¼-HÛ-IôP-Eï¼-„Ëô-q×¾-hÝ-hGÝm-hÝÅ-zôh-¤ÛºÛ-z¾-GôÅ-±ôP-‚ïh-¤Dm-HÛ-±ôP-DP-hGݼ-¤ï-Bôm-‚ãP-Çeï-hô-wôG-Vïm-qô-‚ãP-zºÛ-±ôP-q-n¤Å-ˆÛ-h-¿eºÛ-GmÅ-ÇePÅ-Ç+ô¼- DÞ¾-hïºÛ-z¾-GôÅ-±ôP-¾Å-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-GŸôm-q-¹-z¸P-¾GÅ-ÅÞ-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ནས་ཝི་ཏི་ནམ་གྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་ནང་ཆོས་བརྒྱུད་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་བར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎