Æô¾-Mãm-HÛ-Å-ŸÛP-ºhïzÅ-¾Åü


2006.09.25

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-¾ï-±m-mP-ü M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-VGÅ-DG-TÛG-mP-ºhÛ-¾ô-Í-Áô¤-¤¤-¤-©ôÅ-qºÛ-¾ô-bôG-GÛ-Çeôm-fôG-GP-ºi-‚ãP-»ôh-¤ïh-Ç+ô¼-Å-GmÅ-GŸÛÅ-ºGô-hP- Åô-m¤-ÇÀôz-Çeôm-qü hï-zŸÛm-ŸÛP-q-GZÛÅ-¾-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎