¤ï;-JËïm-Fô¤-¼Ð-Gż-MG


2006.10.30
mcleod-gunj-200.jpg
jË-Å-¤ï;-¾ô^-JËïm-WÛºÛ-Fô¤-¼Ðü

{}ü üxÛ-¾ô- 2004 ¹-z- 12 ±ïÅ- 20 ZÛm-M-G¼-jË-¼¤-Å-¾ºÛ-¤ï;-¾ô^-JËïm-WÛºÛ-zôh-¤ÛºÛ-Fô¤-¼Ð¼-¤ï-Bôm-‚ãP-Çeï-±ôP-DP-hP.ü ¤Iôm-DP-DG-TÛG-¯-¤ïh-xÛm-q-n¤Å-Gż-MG-ͼ-qôºÛ-¾Å-GŸÛ-h-V-¤WâG-zOÛ¾-¸Ûm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºƒï¾-»ôh-±ôP-DP-hP-¸-DP-GÛ-zhG-qô-DG-TÛG-¾-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎