M-G¼-mP-zôh-¤ÛºÛ-z¾-GôÅ-±ôP-¾Åü


2007.02.05

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-‚-GŸG-TïÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-ü M-G¼-mP-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û-±ôºÛ-º±ô-dïm-G®ô-zô-ÅÞÅ-=¼-¼¤-z¾-GôÅ-±ôP-¾Å-hï-ºhÛ-¾ô-GP-ºi-‚ãP-»ôh-¤ïh-Ç+ô¼-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-±ôP-¾Å-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-qj¨-ÆÛh-f¼-¾GÅ-hP.ü ±ôP-q-DG-TÛG-¿Ëm-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-mÅ-JÀïP-¤ô¾-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎