hq¾-º‚ô¼-iâP-Vï-zÅôh-m¤Å-ÇeôzÅ-M¾-¾^ü


2006.10.09

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-‚-GŸG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-hq¾-º‚ô¼-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-iâP-Vï-ºDô¼-¾-±P-zÅôh-m¤Å-ÇeôzÅ-M¾-¾GÅ-Í-¼ÛºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hÝ-wïzÅ-bï-Å-GmÅ-zôh-¼ÛGÅ-±ô¼-M¾-hôm-¤-hPÞ¾-zÇkÝ-xôGÅ-±GÅ-±ßh-»ôP-fzÅ-hP.ü ÇSôm-¯ÛÅ-¾-wm-qºÛ-hr-F¾-‚ãP-ÅôP-ÅôGÅ-ˆÛ-fh-z;º-ÇÀôz-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎