z¾-»Þ¾-mP-zôh-¤ÛºÛ-¼Þ¤-Ghm-±ôP-¾Åü


2007.01.08

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-¾ï-±m-mP-ü z¾-»Þ¾-mP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-z¸P-hÝ-xÛm-q-hïÅ- zôh-¤ÛºÛ-¼Þ¤-Ghm-HÛ-±ôP-ºIô-MãGÅ-Vï-¼Þ-xÛm-»ôh-¤ïh-ÅôGÅ-ˆÛ-fh- z¾-»Þ¾-mP-¾ô-¤P-Ghm-±ôP-Bôm-¤Dm-±ôP-q-„Àô-z¸P-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-hP-ü ºwÞ¼-Oôm-¾GÅü hï-zŸÛm-zôh-¤ÛºÛ-±ôP-¾Å-zhï-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-GŸôm-±ï-zdm-mô¼-zÞ-¾GÅ-zTÅ-ÅÞ-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-mÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎