xã^-G¸m-z¸ô-±ôP-¾Å-DP.ü


2006.10.02

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-‚-GŸG-TïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP.ü M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-Ç~ï-¾-;Ý-qÛ-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-VGÅ-mP-»ôh-qºÛ- xãGÅ-G¸m-z¸ô-±ôP-¾Å-DP-GÛ-Pô-vôh-hP- z¸ô-IÔ-hïÅ-Å-GmÅ-zôh-¤Û-®¤-¤-»Ûm-q¼- »Þ¾-¤ÛºÛ-ŸÛP-q-n¤Å-¾ºP-wm-fôG-GP-ºi-GmP-GÛ-»ôh-¤ïh-Ç+ô¼- z¸ô-IÔºÛ-ºGm-º²Ûm-hP-¯ÛÅ-q¼-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎