l-źÛ-¾¤-¸Þ¼-±ôP-qºÛ-Fô¤-Åü


2007.05.15

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-‚-GŸG-TïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP-ü l-¼¤-Å-¾ºÛ-¾¤-¸Þ¼-hÝ-Fô¤-Çeôm-¤Dm-zôh-¤ÛºÛ-±ôP-q-±ôºÛ-h;º-P¾-Vï-ÁôÅ-Fô¤-Å-¤ïh-qºÛ-h;º-P¾-hï-zŸÛm-¼ÛP-¤Ûm-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-Å-GmÅ-IôP-Çkï-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ-fzÅ-ÁïÅ-GmP-zŸÛm-q-hïºÛ-fh- l-¼¤-Å-¾ºÛ-Å-GmÅ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-hP-ºƒï¾-»ôh-±ôP-q-DG-TÛG-¾-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-mÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎